همکاری با گروه مالی الگوریتم

درصورت تمایل به همکاری با گروه مالی الگوریتم، لطفا فرم زیر را پر کنید

اطلاعات شخصی
گواهینامه ها

Event Log

Source

فایل رزومه